รับสมัครเชฟ S39 Fish Market


s39 fish market

รับสมัคร เชฟหลายตำแหน่ง ดังนี้นะคะ

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบคุคล บริษัท S39 Fish Market จำกัด

ซอยเพชรบรุี 38/1 

 098-902-2939  

shinsenhr@gmail.com

s39recruit@gmail.com 

Chef  (Beverage) 

Job descriptions 
1. ออกแบบเมนูเครื่องดื่ม  
2. ควบคมุคณุภาพของเครื่องดื่มทกุๆขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมไปจนถึงการตกแต่ง
3. สาธิตเทคนิคในการทำเครื่องดื่มและให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการทำ
4. เตรียมและทำ เครื่องดื่ม
5. ดแูลควบคมุเรื่องสขุอนามัยและดแูลการรักษาความสะอาดบริเวณบาร์
6. ดแูลควบคมุทีมงานในการผสมเครื่องดื่มทงั้หมดตามสตูรที่กำหนด
7. ควบคมุและวางแผน Stock ให้เหมาะสม ประมาณการปริมาณวตัถดุิบที่ต้องเตรียม รวมถงึการสงั่ซือ้วสัดอุปุกรณ์ ตา่งๆ  
 
คุณสมบัติ
1. มีทักษะด้านการบริหารงาน
2. มีทักษะด้านการบริหารทีมงาน
3. สื่นสารภาษาอังกฤษได้
4. เคยผ่านงานระดับหัวหน้างาน
5. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ  

Chef  (Café) 
Job descriptions 
1. ออกแบบเมนอูาหาร  
2. ควบคมุคณุภาพของอาหารในทกุๆขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมไปจนถึงการตกแต่งจานอาหาร
3. สาธิตเทคนิคในการปรุงอาหารและให้คำแนะนำ เกี่ยวกับขั้นตอนการทำอาหาร
4. เตรียมและปรุงอาหาร
5. ดูแลควบคุมเรื่องสุขอนามัยและดูแลการรักษาความสะอาดในครัว
6. ดูแลควบคุมทีมงานในการปรุงอาหารทั้งหมด
7. ควบคุมและวางแผน Stock ให้เหมาะสม ประมาณการปริมาณอาหารที่ต้องเตรียม  รวมถึงการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ  
 
คุณสมบัติ
1. มีทักษะด้านการบริหารร้านอาหารประเภท Café
2. มีทักษะด้านการบริหารทีมงาน
3. สื่อสารภาษาอังกฤษได้
4. เคยผ่านงานระดับหัวหน้างาน
5. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ  
 
Chef  (Shabu) 
Job descriptions 
1. ออกแบบเมนูอาหาร  
2. ควบคมุคุณภาพของอาหารทุกๆ ขั้นตอน
3. เตรียมและปรุงอาหารตามเมนู
4. ดูแลควบคุมเรื่องสุขอนามัยและดูแลการรักษาความสะอาดบริเวณร้านอาหาร
5. ดูแลควบคุมทีมงานในการปรุงอาหาร
6. ควบคุมและวางแผน Stock ให้เหมาะสม ประมาณการปริมาณวัตถุดิบที่ต้องเตรียม รวมถึงการสั่งซื้อวัสดอุปกรณ์ ต่างๆ  
 
คุณสมบัติ
1. มีทักษะด้านการบริหารงาน
2. มีทักษะด้านการบริหารทีมงาน
3. เคยผ่านงานระดับหัวหน้างาน
4. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบคุคล
บริษัท S39 Fish Market จำกัด
ซอยเพชรบรุี 38/1 
 
098-902-2939  
shinsenhr@gmail.com
s39recruit@gmail.com 

 ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2016-04-04 11:59:08


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4005513)

 จากบริษัท S 39  FISH   MARKET บริษัทฯของเราดำเนินธุรกิจซุปเปอร์มาร์เกตและร้านอาหารญี่ปุ่น

ต้องการรับ  เชฟซูซิ   5 อัตรา  เงินเดือนตามตกลง หัวหน้าเชฟครัวร้อน 1 อัตรา เงินเดือนตามตกลง
สอบถามเพิ่มเติม  095-764-1982 พนิดา ผจก บุคคลคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น admin วันที่ตอบ 2016-06-28 12:56:25[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล