Registration


 

  •  กรอกใบสมัครเรียนเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน "กดที่รูป" จากนั้น แจ้ง ชื่อผู้เรียน เบอร์ติดต่อ และคอร์สที่ลง มายังไลน์ของโรงเรียน (Line ID : @thevschool) เพื่อรักษาสิทธิ์ในการจองค่ะ 

 

 

หมายเหตุ :

 

  • ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิก หรือ เลื่อน ตารางการเรียน หากจำนวนผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 3 ท่าน/ห้อง (ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามก่อนการลงทะเบียน)

 

  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเรียน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน หากช้ากว่านั้นจะมีค่าปรับจำนวน 2,000 บาท / ท่าน (ยกเว้นคอส Lobster กับ Salmon แจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ หรือ ปรับ 4,000 บาท /  ท่าน)  หรือ หาก ไม่มารายงานตัว ตามที่จองไว้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ

 

  • หากมีการเลื่อนคอร์สที่ลงทะเบียนไว้ กระทันหัน เกิน 3 ครั้ง โดยไม่แจ้งทางโรงเรียนล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้เข้าเรียนและสงวนสิทธิ์ไม่ออกใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ลงทะเบียนท่านนั้น