Japanese Food Carving article

 JAPANESE FOOD CARVING

การแกะสลักอาหารสไตล์ญี่ปุ่น

   หลักสูตรการเรียนศิลปการแกะสลักผักสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อใช้สำหรับตกแต่งจานอาหารญี่ปุ่น เป็นทั้งอาหารตาและเสริมภาพลักษณ์ เพราะชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับรูป สี กลิ่น และรสชาติอาหาร 

สิ่งที่ใช้ตกแต่งจาน จะช่วยส่งเสริมความสวยงาม น่ารับประทาน  หลักการในการจัดจานอาหารของชาวญี่ปุ่น คือ การจัดจานเหมือนกับเป็นภาพวาดที่ทานได้ 

โดยมุมมองของการวางจะให้ความสำคัญกับผู้รับประทานเป็นหลักใหญ่ อีกทั้งผสมผสานแนวคิดเรื่องฤดูกาลของญี่ปุ่นเข้าไปในอาหารด้วย

อย่างเช่น ในฤดูใบไม้ผลิ ก็จะนิยมตกแต่งจานด้วยการแกะสลักเป็นดอกซากุระ อย่างนี้เป็นต้น  

 

   การเรียน การสอนในคอร์สนี้ จะช่วยพัฒนาทักษะในการใช้มีดญี่ปุ่น และสร้างให้เกิดการเรียนรู้ไอเดีย แนวคิดในการนำไปประยุกต์ใช้กับอาหาร ผัก ผลไม้ชนิดอื่นๆได้ โดยยึดเทคนิคที่สำคัญดังต่อไปนี้  


1) Katsura-Muki  คัดสึระมูกิ (Rotary Peeling) หรือ การฝั้นหัวไชเท้าให้เป็นแผ่นบางไม่ขาดออกจากกัน เป็นเทคนิคพื้นฐานดั้งเดิมของเชฟญี่ปุ่น ที่ทุกคนต้องเป็น โรงเรียนการอาหารที่ญี่ปุ่น ถ้าทำเทคนิคนี้ไม่ได้จะถือว่าไม่ผ่าน

พื้นฐานนี้ จะนำไปสู่การตกแต่งเป็นรูปแบบที่หลากหลายเพื่อใช้เป็นภาชนะอาหาร และดอกเบญจมาศ

    

  เบญจมาศ

 

2) การแกะสลักแตงกวาญี่ปุ่น

2.1) Japanese Fan แกะสลักเป็นพัดญี่ปุ่น

    

 

2.2) การแกะสลักเป็นต้นไผ่

แกะสลักแตงกวา   แกะสลักแตงกวา

 

3) การแกะสลักดอกไม้

3.1) การแกะสลักเป็นดอกซากุระแบบที่ 1

 

แกะสลักสไตล์ญี่ปุ่น แกะสลักสไตล์ญี่ปุ่น

 

 

3.2) การแกะสลักเป็นดอกซากุระแบบที่ 2

 

แกะสลักสไตล์ญี่ปุ่น แกะสลักสไตล์ญี่ปุ่น

4) การแกะสลักเป็นรูปผีเสื้อ

   

 

5) การแกะสลักเป็นกังหัน  

    แกะสลักญี่ปุ่น แกะสลักสไตล์ญี่ปุ่น

 

6) การแกะสลักเป็นรูปดาว

   

ระยะเวลาเรียน : 3hr/session * 2 sessions = 6 hrs : 9.00-16.00น.  (เรียน 1 วัน)


COURSE FEE/ค่าลงทะเบียน: ปกติ 6,000 บาท  Promotion พิเศษ สุทธิ 5,000 บาท ต่อคอร์ส (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  และ ใบประกาศนียบัตร ออกโดยเดอะ วี สคูล พร้อม Mobile Application สำหรับทบทวนการเรียนการสอนโดย Photo Review 

 หมายเหตุ : รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ วัตถุดิบอาหารทั้งหมด

 

 - จำนวนนักเรียนขั้นต่ำในการเปิดคอร์ส คือ 3 ท่านขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ท่านต่อคอร์ส

ขอสงวนสิทธิ์ เลื่อนคลาสเรียนกรณีที่ นักเรียนไม่ถึง 3 ท่านต่อคอร์ส

 

- ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเรียน กรุณาแจ้งทางโรงเรียนอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน หากช้ากว่านั้นจะมีค่าปรับจำนวน 2,000 บาท / ท่าน (ยกเว้นคอส Lobster กับ Salmon แจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ หรือ ปรับ 4,000 บาท /  ท่าน)  หรือ หาก ไม่มารายงานตัว ตามที่จองไว้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ

 

                        

 
Japanese Cooking Course

96hrs Japanese Chef Training Course article
Basic Japanese Cooking Course article
Japanese Home Style article
Intensive Sushi Training Course article
International Style Fusion Sushi Course article
Salmon Filleting Course article
Professional Ramen Course article
Canadian Lobster Course article
Shabu-Shabu Course article
Yakiniku Course article
Donburi 1 Course article
donburi 2 Course article
Izakaya Food Course article
Gyoza Course article
Takoyaki Course article
Japanese Style Dessert Course article
Collaboration